Sotra sportsklubb - Idrettsveien 20 - 5353 STRAUM - post@sotrask.no  Telefon; 99 38 88 88  WEB; www.sotrask.no