Sotra sportsklubb - Idrettsveien 20 - 5353 STRAUM - post@sotrask.no 4mobil 478 768 72