Falkeid

Turneringsreglement 2017

Turneringsreglement 2017

 

TURNERINGSREGLEMENT

Kårstø Cup 2017

Arrangør: Falkeid IL 

Bakgrunn for turneringsreglementet

NFFs reglementer er førende for alle turneringsreglement, derfor er dette reglementet utformet. (For fullstendig regeltekst henvises til Breddereglementet kapittel 6).

Det må i turneringsreglementet klargjøres hvordan turneringen skal avvikles (seriespill, utslagsmetoden eller begge deler). Det skal også fremgå hvordan sammensetningen av lag skal skje (puljer i seriespill og i rundene ved utslagsmetoden).

Konkurransereglene skal ha bestemmelser om: 
- Klasser, spillform og spilletider
- Deltagelse og spilleberettigelse samt adgang til dispensasjoner
- Rangering av lag i seriespill
- Avgjørelse av kamper som står uavgjort etter ordinær spilletid
- Behandling av brudd på turneringsreglementet, NFFs kamp- og konkurranseregler, samt protester

Nedenfor følger en kort veiledning til punktene ovenfor.

1.KLASSER, SPILLFORM OG SPILLETIDER

Bestemmelser om aldersklasser fremgår av Breddereglementet § 2-1.
Vedr spillform og spilletider henvises det i tillegg til Breddereglementet til Spilleregler og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen

Spilletid pr. kamp i turneringen er 2 x 12 minutt.

 

 

 

 

Aldersklasser:

3er fotball

-J6     Født 2011

-G6    Født 2011

-J7     Født 2010

-G7    Født 2010

-J8     Født 2009

-G8    Født 2009

-J9     Født 2008

-G9    Født 2008

-J10   Født 2007

-G10 Født 2007
 

   
2. DELTAGELSE OG SPILLEBERETTIGELSE

1) I turneringer kan en klubb ikke benytte spillere som er spilleberettiget for andre klubber uten at spillerens klubb har gitt skriftlig tillatelse og turneringsreglementet åpner for bruk av spillere fra andre klubber. Slik dispensasjon må fremgå av invitasjonen til turneringen
2) Spillere som deltar i turnering uten å være medlem av klubb som er medlem i NFF må tegne egen forsikring og skal ved påmeldingen skriftlig akseptere å være underlagt NFFs lover og regler i forbindelse med arrangementet.

3.RANGERING AV LAG I SERIESPILL

Det kåres ikke turneringsvinner. Mål telles heller ikkje.

 
4.TURNERINGSJURY

Til å behandle saker etter turneringsreglementet, NFFs kamp- og konkurranseregler, samt protester, skal arrangøren oppnevne en jury på minst 3 medlemmer, hvorav ett skal oppnevnes som leder. Alle jurymedlemmene skal være medlem i klubb som igjen er medlem av NFF. Ingen klubb kan ha flere enn ett jurymedlem.

Juryen kan ilegge følgende sanksjoner: 
a) Irettesetting. 
b) Karantene for spiller, trener eller leder i inntil tre kamper. 
c) Utelukkelse av lag fra turneringen. 
d) Bøter med inntil kr 2.000,- for lag.

I saker der det er tale om å ilegge sanksjoner gjelder 
NFFs Reaksjonsreglement samt NFFs Retningslinjer for sanksjoner tilsvarende. Den det er tale om å ilegge sanksjoner, skal enten skriftlig eller muntlig få anledning til å legge frem sitt syn på saken før avgjørelsen fattes.

Juryens avgjørelse er i alle saker endelig.

Mener juryen at det kan være grunnlag for strengere sanksjoner enn dem den selv kan ilegge, anmelder juryen forholdet til den krets som arrangørklubben sorterer under. Kretsen tar anmeldelsen til behandling etter Reaksjonsreglementet kapittel 3.

5. PROTESTER

Protester skal være undertegnet av lagleder eller klubbens fungerende leder, og innleveres skriftlig til turneringsjuryen sammen med protestgebyr fastsatt i turneringsreglementet. Protetsgebyr blir satt til 1000,- (ettusenkroner). Hvis ikke annet fremgår av turneringsreglementet, må protest nedlegges senest en time etter kampslutt. I øvrig gjelder reglene i Reaksjonsreglementet kapittel 5.

 

Kontonr. Falkeid IL:3240.09.60495 (Haugesund Sparebank)

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products