Falkeid

Fullmaksmatrise 2016

Fullmaksmatrise 2016

Fullmaktsmatrise for Falkeid Idrettslag 2016.

 

Årsmøtet i FIL godkjenner årsregnskap for laget for foregående år, samt budsjett for kommende år. Årsmøte setter medlemskontingent og treningsavgift for det året årsmøte er.

 

Hovedstyret i FIL godkjenner budsjetter og regnskap for de enkelte gruppene. Gruppene gis handlingsrom innenfor budsjettrammene, og må forholde seg til de spesifikke retningslinjer som er gitt for hver enkelt gruppe.

 

Materialforvalter og Daglig Leder skal gjøre alle innkjøp av idrettsmateriell til gruppene.

 

Ved cup-deltakelse dekker idrettslaget påmeldingsavgift for laget inntil et fastsatt beløp, samt A-kort og tilsvarende for 2 voksne pr. lag (trener/oppmann). Beløpet for de ulike lagene er fastsatt, og trener/oppmann disponerer beløpet selv. Dersom totalutgifter ifm. cup-deltagelse overskrider fastsett sum, skal dette dekkes opp ved hjelp av egenandel hos det respektive lag. Lagene som er påmeldt til seriespill i sesongen, regnes som et lag ved cup-deltakelse, selv om laget evt. velger å stille med 2 lag på cup. Beløpet som er bestemt kan disponeres i tidsrommet fra 1.1.2016 til 1.1.2017.

 

På linje med cup, er det budsjettert med at FIL dekker en gitt sum pr. spiller til bruk på sosiale aktiviteter rundt lagene (kompismidler). Trener/oppmann til hvert lag disponerer gitt beløpet for laget. Dersom utgifter ifm. sosiale aktiviteter overskrider fastsett sum, skal dette dekkes opp ved hjelp av egenandel hos det respektive lag.

 

Sesongen 2014 fikk alle spillere fra og med 13 år og oppover tilbud om å kjøpe en rabattert pakke med treningsdress og bag, mot en egenandel på 400 kroner. Denne pakken gjelder for 3 år (2014-2015-2016). Spillere som fyller 13 år i sesongene 2015 og 2016 vil da også motta et slikt tilbud. Egenandelen på 400 kroner og medlemskontingent må være betalt før utstyr leveres ut. Hovedstyret i 2016, må gjøre en vurdering om videreføring av denne ordningen etter 2016. For spillere under 13 år vil det bli etablert egne KOMPIS-tiltak tilpasset de ulike alderstrinn.

 

Alle personer som tar på seg et verv i klubben for første gang, får kjøpe en Falkeid treningsjakke mot en egenandel på 200 kroner. Personer som starter som trenere/oppmenn i fotballgruppen, kan i tillegg velge å kjøpe en coach-jakke, mot en egenandel på 400 kroner. Personer som starter på sitt 4 år med verv i klubben, kan få kjøpe ny treningsjakke og/eller coachjakke mot tilsvarende egenandel. Daglig leder har oversikt over alle med verv i klubben fra år til år, og Daglig leder foretar bestilling og utdeling av tøy til personer med verv i klubben (på fellesbestillinger). Utgiftene til dette utstyret legges inn i hver enkelt gruppe sine budsjetter.

 

Alle lag (grupper) skal delta på det antall dugnader som klubben etterspør. Egen dugnadsliste blir satt opp hvert år. Dersom lag ut over dette ønsker å få inn penger med dugnadsinnsats, så tas dette opp med daglig leder og gruppens styreleder i forkant av dugnaden. Dette skal inngå i FIL sin økonomi. Lag vil deretter kunne søke om midler til spesifikke aktiviteter, på grunnlag av inntekten.

 

Lag som ønsker støtte til å delta på aktiviteter som det ikke er budsjettert for, må søke styret i sin gruppe om dette i forkant. Dersom kostnaden overstiger budsjettmidlene i gruppen, må dette tas videre til Hovedstyret.

 

 

 

 

Kontonr. Falkeid IL:3240.09.60495 (Haugesund Sparebank)

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift