Lisleby FK

Politiattest

Politiattest
RELATERTE NYHETER
Politiattest i Lisleby FK

Krav om politiattest 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at alle klubber som er organisert under Norges Idrettsforbund skal kreve politiattest for å hindre seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.
 

I Lisleby FK håndteres dette på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige under 18 år skal fremskaffe politiattest. Dette gjelder altså alle trenere/ledere som er i kontakt med mindreårige over noe tid. Foreldre som er med i støtteapparatet på overnattingscuper faller også innunder ordningen. 
 
Politiattesten i idretten gjelder kun for sedelighetssaker/seksuelle overgrep. Andre straffbare forhold vil ikke fremgå av attesten.
 
Politiattesten skal framlegges for fotballgruppens eller håndballgruppens trenerkoordinator som har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
 

Hva inneholder en politiattest? 

Politiattesten inneholder opplysninger om en person er ilagt forelegg eller dømt eller for tiden siktet eller tiltalt, for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser (straffeloven §§ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c),  203 eller 204a).  Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på politiattesten.  De aktuelle bestemmelsene finnes på www.lovdata.no/all/hl-19020522-010.html
 
Politiattesten vil eksempelvis inneholde opplysninger om vedkommende er straffet for:
  • Seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd (voldtekt).
  • Seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.
  • Seksuell omgang med barn under 14 år eller 16 år.
  • Å ha foreta seksuell handling med barn under 16 år.
  • I ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år. (Gjelder også atferd gjennom bruk av telefon, internett eller annen elektronisk kommunikasjon). 
  • Å produsere, anskaffe, innføre, besitte mv. fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn (barnepornografi).
  • Innhenting av politiattest er gratis.

Hvordan innhente politiattest:

Fra 1. juli 2014 ble det innført en ny ordning med elektronisk søknad. 
Send inn elektronisk søknad om politiattest vedlagt bekreftelsen på formålet. NB! Dette krever innlogging med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Det skal vedlegges bekreftelse på formål med politiattest. Vedlegget finner du øverst i høyre hjørne på denne nettsiden. Print ut skjemaet, fyll inn navn og fødselsdato selv og scann inn. 
 
Når søker har mottatt attesten fra politiet fremvises den for gruppens trenerkoordinator. Det blir ikke sendt attest automatisk til klubben!
 
NB! For personer under 18 år og de som evt. ikke kan søke elektronisk benyttes en annen fremgangsmåte. Kontakt trenerkoordinator for informasjon.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Hovedstyret,
Lisleby Fotballklubb
 
 
 

       
       

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products