Lisleby FK

Politiattest

Politiattest

Krav om politiattest 

En av grunnpilarene i organisert idrett, uavhengig av om det er individuell sport eller lagsport, er trygghet. Det er klubbenes ansvar å sørge for disse rammene.
 
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at alle klubber, som er organisert under NIF, skal kreve politiattest av alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.
 

I Lisleby FK håndteres dette på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige over 15 år, som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming,  skal fremskaffe politiattest. Dette gjelder altså alle trenere/ledere som er i kontakt med mindreårige over noe tid. Foreldre som er med i støtteapparatet på overnattingscuper faller også innunder ordningen. 
 
Politiattesten i idretten gjelder kun for sedelighetssaker/seksuelle overgrep. Andre straffbare forhold vil ikke fremgå av attesten.
 
Politiattesten skal framlegges for den person, eller dens vara, som er oppnevnt av klubbens hovedstyre til å håndtere dette ansvaret, dette i henhold til NIFs retningslinjer. De har taushetsplikt i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
De som er oppnevnt vil til enhver tid fremkomme på klubbens hjemmeside, i listen over klubbens kontaktpersoner. Denne lista finnes her 
 
Dersom det er anmerkninger på attesten, eller attest ikke fremvises, vil vedkommende ikke kunne utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, eller mennesker med utviklingshemming. 
 
En politiattest skal fornyes hvert tredje år, den skal ikke være eldre enn 3 måneder når den fremlegges til klubben. 
Klubben kan henvende seg til politimyndighetene og be om fornyet vandel, dersom det foreligger opplysninger som kan være av betydning for oppgaven som vedkommende skal utføre. Ved en slik henvendelse vil klubben kun få opplysninger på samme grunnlag som opprinnelig attest.  
 

Hva inneholder en politiattest? 

Politiattesten inneholder opplysninger om en person er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser. For informasjon om hvilke hvilke lovbrudd som omfattes, se politiregisterloven § 39 
 
Politiattesten vil eksempelvis inneholde opplysninger om vedkommende er straffet for:
 • Seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd (voldtekt).
 • Seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.
 • Seksuell omgang med barn under 14 år eller 16 år.
 • Å ha foreta seksuell handling med barn under 16 år.
 • I ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år. (Gjelder også atferd gjennom bruk av telefon, internett eller annen elektronisk kommunikasjon). 
 • Å produsere, anskaffe, innføre, besitte mv. fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn (barnepornografi).

 

Hvordan innhente politiattest:

Fra 1. juli 2014 ble det innført en ny ordning med elektronisk søknad, fra 2017 er det nye skjemaer for bekreftelse av formål.
 
Søknad kan sendes elektronisk, dette krever innlogging med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Fremgangsmåten er da:
 1. Print ut "Bekreftelse på formål med med politiattest", vedlegget finnes øverst i høyre hjørnet på denne siden
 2. Fyll inn Navn og fødselsnummer
 3. Scann inn det utfylte dokumentet
 4. Besøk Politiets side for søknad om attest, logg inn med ønsked elektronisk ID. Trykk deretter på "Gå til søknadsskjema". Sjekk at adresse, e-post og telefon nummer stemmer. Velg "Frivillige organisasjoner" på både Kategori og Formål. Klikk på "Velg fil..." under "Legg ved bekreftelse på formål", og velg det utfylte skjemaet
 5. Klikk på "Send søknad" 
Innhenting av politiattest er gratis, behandlingstiden er inntil 2 uker fra politiet mottar søknad. Dersom man har en digital postkasse mottar man attest raskere. 
 
Når søker har mottatt attesten fra politiet fremvises den for klubbens ansvarlige for attester. Det blir ikke sendt attest automatisk til klubben!
 
For personer under 18 år må skjemaet "Bekreftelse på formål med politiattest" signeres av foresatt. I tillegg må legitimasjon vedlegges.
De som evt. ikke kan søke elektronisk må benytte en annen fremgangsmåte. E-post eller brev er mulig, se politiets sider for utfyllende info. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Hovedstyret,
Lisleby Fotballklubb
 
 

 
       
       

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift